Algemene voorwaarden en bepalingen Destino Bonito Marktevenementen

Organisatie Destino Bonito
Marktevenementen organiseert markten met een zo breed mogelijk assortiment van originele, unieke en ambachtelijke producten.
Enthousiaste kooplieden worden uitgenodigd om zich in te schrijven.

Deelnemer
Deelnemer is ieder die zich als zodanig heeft aangemeld en hierdoor een
toewijzing bewijs voor een standplaats heeft gekregen.
Alleenrecht kan door ons niet worden gegeven.
Wij zullen trachten zoveel mogelijk rekening te houden met een goede branche/plaatsverdeling.

Opbouw -en afbouw tijden

 • Bij vrijwel alle markten/evenementen heeft u circa 1,5 uur voor en na het
  evenement de tijd om op- en af te bouwen. Hierbij wordt als richtlijn de
  openingstijden aangehouden. Mocht dit anders zijn, dan krijgt u hierover apart bericht.
 • Houd de doorgaande route zoveel mogelijk vrij van auto’s of zorg dat uw lostijd zo kort mogelijk is.
 • Het is absoluut niet toegestaan om zonder toestemming voor afloop van de markt de kramen te ontruimen,
  wanneer wij dit constateren zullen wij u uit ons deelnemersbestand schrappen.
 • Uiterlijk anderhalf uur na afloop van de markt dient uw kraam leeg te zijn.

Standplaatsen

 • Voor het opbouwen neemt u uw toegewezen kraam/plaats in volgens de gegevens die u vooraf heeft ontvangen. Indien niet ontvangen dan meldt u zich bij de organisatie en krijgt u ter plaatse een kraam/plaats toegewezen na betaling van het marktgeld, overleg is mogelijk, maar beslissingen van de organisatie zijn bindend.
 • Het is niet toegestaan om plaatsen en/of kramen door te verkopen, verhuren of verpachten aan andere deelnemers.
 • Men verplicht zich de ingenomen standplaats te handhaven tot het einde van het de markt/evenement of tot het van te voren met de organisatie overeengekomen tijdstip.

Kosten en betaling

 • Bij de kosten van de markt zit publiciteit (advertenties, posters, flyers,
  persberichten) alsmede de vergunning om te mogen verkopen voor de markten inbegrepen.
 • Voor iedere markt of evenement geldt vooruitbetaling, dit is helaas noodzakelijk om zeker te zijn van het aantal ingeschreven deelnemers.
 • Na inschrijving volgt een factuur per markt, betaling gaarne uiterlijk 30 dagen
  voor aanvang van de geboekte markt (met vermelding van het factuurnummer a.u.b.).

Annuleren

 • Annuleren kan telefonisch, per e-mail of schriftelijk, in de week voor aanvang van de markt dient u ook telefonisch contact met ons op te nemen.
 • Annuleren is kosteloos tot 30 dagen voor aanvang van de markt.
 • Annuleert u binnen 30 dagen voor aanvang van de markt dan zijn wij genoodzaakt kosten in rekening te brengen.
 • Annuleert u binnen 2 weken voor aanvang van de markt dan betaald u het volledige marktgeld.

Aansprakelijkheid en verzekeringen

 • De organisatie kan niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld voor vermissing en/of schade in welke vorm dan ook.
  Deelnemers zijn verplicht zelf zorg te dragen voor verzekering van hun eigendommen en hun aansprakelijkheid jegens derden.
 • Schade toegebracht aan in huur gekregen kramen komen voor rekening van de huurder.
 • Deelnemer dient zelf zorg te dragen voor een veilige werkplek: dwz spanbanden e.d. dient deelnemer bij zich te hebben op iedere markt.

Omschrijving aanbod koopwaar en handel

 • Op het inschrijfformulier dient een duidelijke omschrijving te worden gegeven van het aanbod van de koopwaar en handel.
 • Het afwijken van het omschreven aanbod kan leiden tot de verplichting van gehele of gedeeltelijke ontruiming van de standplaats.
 • In het belang van de markt vragen wij om uw aanbod zo mooi mogelijk te
  presenteren! Geef uw kraam een eigen opvallende uitstraling. Een gezellig ogende kraam doet ook de marktbezoeker naar uw kraam uitnodigen!
 • Wij accepteren geen verkoop van namaak artikelen. Wij behouden het recht u te weigeren om deel te nemen aan de door uw geboekte markten. Alsnog dient u uw staangeld/kraamhuur te betalen als u dit soort producten aanbiedt op onze markten/braderieën.

Diversen

 • Aanwijzingen van de organisatie, politie, brandweer of hulpverlening dienen ten allen tijde stipt te worden opgevolgd.
 • Deelnemers dienen na afloop al hun afval te verzamelen, op te ruimen en af te voeren, zo niet dan brengen wij de kosten daarvoor in rekening.
 • Alcoholhoudende dranken zijn ten allen tijde verboden op onze markten, ook niet voor eigen gebruik.
 • Het aanbieden van etenswaren dient overeenkomstig met de door de overheid gestelde eisen te geschieden.
  Let u ook op de voorschriften bij het hanteren van een bakinrichting.
 • Stroom is alleen op aanvraag en na goedkeuring door de organisatie.
 • Bij gebruik van stroom dient u zelf voor een afdekking/rubbermat te zorgen, zodat bezoekers niet kunnen struikelen over uw snoer. U bent hier zelf aansprakelijk voor.
 • De organisatie heeft ten allen tijde het recht, deelnemers die zich niet aan de voorschriften houden, te (doen) verwijderen en op toekomstige
  markten/evenementen te weigeren. In dit geval bestaat geen restitutie van
  betaalde inschrijfgelden.
 • Annuleren dient altijd schriftelijk of per e-mail plaats te vinden, indien u in de week voor aanvang van de markt wilt annuleren dient u dit tevens telefonisch door te geven met 06-25394761.

De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal, verlies of
schade. U neemt deel aan de markten op eigen risico. Daarnaast kan de organisatie niet aansprakelijk worden gesteld voor omzetderving door slechte weersomstandigheden of afgelastingen van hogerhand.

In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, is de uitspraak van de organisatie bindend.